Ratusz na Rynku Staromiejskim w Stargardzie
Fot. Grzegorz Drążek. Mieszkańcy Stargardu wnioski mogą składać w ratuszu.

Informacje Urzędu Miejskiego w Stargardzie w sprawie głosowania. Wnioski składane do 12 października

Urząd Miejski w Stargardzie przypomina o zasadach dotyczących głosowania poza miejscem zamieszkania, głosowania w kraju osób stale zamieszkałych poza Polską i głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

UM w Stargardzie opisał dziś na swojej stronie internetowej zasady dotyczące głosowania poza miejscem zamieszkania.

Jak informuje stargardzki magistrat, wyborca który:

  • czasowo przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały,
  • zameldowany na pobyt czasowy,
  • ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców, czasowo przebywający poza miejscem wpisania,
  • nieujęty z żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców,

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli do 12 października 2023 roku złoży wniosek o zamianę miejsca głosowania.

Mieszkańcy Stargardu wnioski mogą składać w ratuszu przy Rynku Staromiejskim 1, pokój nr 1.

Urząd Miejski w Stargardzie

Urząd Miejski w Stargardzie informuje także w sprawie głosowania w Polsce wyborców stale zamieszkałych za granicą.

  • Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć w terminie do 12 października 2023 r. wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek powinien zostać złożony w urzędzie właściwym dla wybranego miejsca głosowania.
  • Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granica lub w kraju.

Kolejny komunikat magistratu dotyczy głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

  • Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnym wybranym przez siebie urzędzie gminy w terminie do 12 października 2023 r. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.
  • Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.
  • Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.