OSP Marianowo
Samochód OSP Marianowo Fot. Emilia Chanczewska, archiwum

Pieniądze dla OSP Marianowo. Mamy stanowisko wójt gminy

Już 84 udostępnienia z naszego portalu ma artykuł z 20 sierpnia br. dotyczący wycofania się gminy z dofinansowania zakupu specjalistycznych mundurów dla strażaków. Dziś do głosu dopuszczamy drugą stronę sprawy, lokalne władze – wójta Marianowa. Poniżej publikujemy w całości wyjaśnienia pani wójt.

Tragiczna sytuacja ratowników z OSP Marianowo. Gmina wycofała się ze wsparcia. Grozi im zwrot dotacji

Gmina Marianowo to jedna z najmniejszych gmin w województwie zachodniopomorskim, przy czym wspiera aż 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na jej terenie. Z roku na rok budżet przeznaczany na Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się. W 2019 roku była to kwota rzędu około 144 000 złotych, natomiast w 2022 r. przekracza 200 000 zł.

W budżecie przeznaczonym na Ochotnicze Straże Pożarne znajdują się takie pozycje jak: zakup oleju napędowego i etyliny do samochodów pożarniczych, płace kierowców każdej z jednostek, płace palacza w Domu Strażaka w Marianowie i zakup opału, zakup nagród za udział w zawodach sportowo-pożarniczych, zużycie energii elektrycznej i wody, badania strażaków, odprowadzenie nieczystości ciekłych, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, ubezpieczenia pojazdów, budynków i strażaków, wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy sprzętów, samochodów i alarmów oraz wiele innych materiałów do zakupienia dla jednostek. Należy wspomnieć jeszcze o dotacjach, jakie gmina corocznie udziela organizacjom OSP.

Ten rok jest bardzo trudny – ceny paliw, węgla wzrosły diametralnie. Ilość wyjazdów do akcji ratowniczych jest bardzo duża, a w czerwcu przekroczyła liczbę z całego poprzedniego roku. Na to wszystko musimy w budżecie mieć zabezpieczone środki.

Co roku, przed planowaniem budżetu gminy spotykam się z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych w celu wysłuchania potrzeb i analizy możliwości ich realizacji. I takie spotkanie miało miejsce 7 września 2021. Ujęliśmy w budżecie wydatki niezbędne, m.in. zakup węży dla OSP Marianowo oraz dotację dla OSP Dzwonowo na zakup samochodu. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie (oraz wiele innych zadań dla pozostałych jednostek) nie została zaplanowana w budżecie na 2022 r. z powodu braku wystarczających środków, o czym druhowie zostali poinformowani.

Są sytuacje, że wnioski Ochotniczych Straży Pożarnych składane są do gminy w ciągu roku i Druhowie na pewno potwierdzą, że staramy się nie odmawiać, szukając rezerw finansowych w budżecie gminy na ich realizację. Najczęściej dotyczą one ogłaszanych konkursów, gdzie trzeba wykazać się udziałem własnym. Zasada jest prosta: pierwszą rzeczą jest zabezpieczenie środków udziału własnego (patrz z budżetu gminy), a później złożenie wniosku projektowego.

Niestety, Pan Prezes OSP Marianowo złożył taki wniosek na zakup 5 mundurów, bez konsultacji ze mną, bez złożenia wniosku o zabezpieczenie tych środków tzw. udziału własnego. Pismem zwrócił się dopiero 26 lipca informując, że taki wniosek OSP Marianowo złożyło i podpisało umowę! i wnioskuje o dotację z budżetu gminy na kwotę 7410,00 zł pokrywającą tzw. udział własny beneficjenta.

Powtarzam, ten rok dla wszystkich jest bardzo trudny. Zarówno w domowych budżetach, jak i samorządowych stajemy przed dylematem jak zabezpieczyć środki na nieplanowane wydatki na opał, paliwo, energię. Pismem z dnia 17 sierpnia poinformowałam Pana Prezesa, że Gmina Marianowo nie posiada wystarczających środków na dofinansowanie zakupu mundurów. W związku ze wzrostem cen naszym priorytetem jest zabezpieczenie środków finansowych na energię elektryczną i paliwo dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Pragnę jeszcze dodać, że Gmina Marianowo realizuje w ostatnich latach ogromne, jak na naszą skalę inwestycje. Są to modernizacje tak bardzo zniszczonych dróg, modernizacje budynków i terenów publicznych. Ubiegamy się o środki, które pokrywają w 90, 95 a nawet w 100% koszty inwestycyjne! Jednym z zadań, które będziemy realizować jest całościowa modernizacja dwóch remiz strażackich: w Gogolewie i właśnie w Marianowie! Wysokość szacowana tej inwestycji to ok. 1 400 000 zł. Czy przytoczone starania o fundusze zewnętrzne, nie świadczą o naszym ogromnym zrozumieniu potrzeb i wspieraniu działalności naszych druhów?

Danuta Ankutowicz, Wójt Gminy Marianowo