Stargard boisko asfaltowe na osiedlu Zachód
Fot. Grzegorz Drążek

Boisko niezgody na osiedlu Zachód w Stargardzie. Będzie parking? Spółdzielnia odpowiada

Duże asfaltowe boisko między blokami na osiedlu Zachód ma się zamienić w parking. Nie wszystkim podoba się ten pomysł, sposób zbierania podpisów wśró mieszkańców i to, jak ma być finansowana ta inwestycja.

W tej sprawie interweniował pan Przemysław. Napisał on pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, która zarządza terenem, na którym ma powstać parking na osiedlu Zachód. Pismo to przesłał także do nas. Boisko asfaltowe przez lata spełniało swoją rolę, można tam było pograć w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę. Później z roku na rok to miejsce podupadało, aż w końcu zlikwidowano wszystkie urządzenia, a na spękanym asfalcie zaczęły wyrastać chwasty. Aktualne plany są takie, że powstanie tam parking. Poprosiliśmy spółdzielnię mieszkaniową o wyjaśnienia i ustosunkowanie się do tego, o czym napisał mieszkaniec. Najlepiej ocenić temat zapoznając się w całości zarówno z pismem pana Przemysława, jak i odpowiedzią Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie, którą otrzymaliśmy. Przeczytajcie poniżej.

Pismo pana Przemysława z 28 lipca 2023 roku

Mieszkańcy bloków B3, B6, B8 nie zgadzają się na wykonanie z ich funduszu remontowego parkingu na boisku, jest to skandaliczne zarządzanie funduszem remontowym, co zostanie skierowane do innych instytucji kontrolujących wydatki spółdzielni mieszkaniowej. Większość mieszkańców nie wiedziała skąd mają pochodzić pieniądze na parking. Proszę o wstrzymanie się i poinformowanie wszystkich mieszkańców o finansowaniu tego pomysłu. Mieszkańcy domagają się zieleni, zrobienia tam parku z siłownią i placem zabaw, wybiegiem dla psów, którego nie ma na całym osiedlu Zachód. Parking można zrobić po byłym ryneczku na os. Zachód oraz na boisku trawiastym. Gdzie smród spalin i hałas nie będzie wpływał na zdrowie i życie mieszkańców oraz poruszające się pojazdy w środku osiedla, które również będą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Mieszkańcy nie zostali poinformowani o fundusze remontowym z którego mają iść pieniądze na ten cel. Podczas zbierania podpisów za parkingiem mieszkańcy otrzymali karty do głosowania, w którym można było wypowiedzieć się za budową parkingu, nie było kratki z odpowiedzią nie zgadzam się. Miało to wpływ i wpływało na decyzję mieszkańców. Była to manipulacja ze strony spółdzielni mieszkaniowej. Jak można robić ankietę z jedną odpowiedzią sugerująca odpowiedź ? Wstyd. Kolejne drogi w środku osiedla będą powodować zalewanie klatek, chodników, piwnic, na środku boiska jest punk poboru wody, do którego mogą przenikać zanieczyszczenia z zaparkowanych tam samochodów.

Stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie nadesłane do Stargard.News 4 sierpnia 2023 roku

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące aktualnej sytuacji w przedmiocie zagospodarowania dawnego boiska sportowego zlokalizowanego między budynkami B3, B6, B8 i B9-B13 na Osiedlu Zachód w Stargardzie na wstępie wskazujemy, że przedmiotowy sprzeciw składa osoba, która nie legitymuje się jakimkolwiek tytułem prawnym do lokalu w budynkach B3, B6 czy B8 na Osiedlu Zachód w Stargardzie. Z przesłanego maila nie wynika również, aby osoba ta posiadała delegację do wypowiadania się w imieniu mieszkańców bloków B3, B6 i B8.

Zadanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę zagospodarowania terenu dawnego boiska sportowego zlokalizowanego na terenie nieruchomości B3, B6, B8 i B9-B13 na Osiedlu Zachód w Stargardzie na parking jako I etap prac zostało ujęte w planie remontów Osiedla Zachód na 2023 r. po zakończonej procedurze zbierania zgód współwłaścicieli nieruchomości – odpowiednio nieruchomości B3, B6, B8 i B9-B13 na jej realizację. Konsultacje rozpoczęto jeszcze w 2022 r. Nieprawdą jest, że mieszkańcy nie zostali poinformowani o źródle finansowania inwestycji. W dystrybuowanych do współwłaścicieli pismach – zapytaniach o wyrażenie zgody Spółdzielnia zawarła wszelkie niezbędne wyjaśnienia i informacje: cyt. „Planowane jest wykonanie wspólnego parkingu na terenie boiska znajdującego się między i na terenach nieruchomości budynkowych B3, B6, B8 i B9-B13. Według wstępnej koncepcji może tu powstać ok. 80 miejsc postojowych. Zaznacza się, że przedmiotowa realizacja poprzedzona zostanie uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa, w tym uwarunkowań środowiskowych, zabudowy i zagospodarowania terenu z pełnym respektowaniem wymaganych odległości od budynków. Zmiana przeznaczenia nieużytkowanego już od dawna, niszczejącego boiska na parking pozwoliłaby rozwiązać Państwa codzienne problemy komunikacyjne związane z drożnością dróg i brakiem miejsc postojowych w obrębie ww. nieruchomości.

Koszt inwestycji zostanie sfinansowany z odpisu na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości proporcjonalnie do udziału w łącznej powierzchni boiska.

Z uwagi na zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowych (art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i obowiązek zastosowania odesłania do art. 22 ustawy o własności lokali) przed rozpoczęciem prac niezbędne jest uzyskanie zgód współwłaścicieli odpowiednio każdej nieruchomości (B3, B6, B8 i B9-B13) na realizację ww. inwestycji, a w związku z tym na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, liczonej wg wielkości posiadanych udziałów w nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie poprzez wypełnienie załączonego oświadczenia, które należy dostarczyć do Administracji Osiedla Zachód i Letnie, osobiście bądź poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej w prześwicie budynku B9-B13 lub na drzwiach wejściowych do siedziby zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej A7, bądź przesłać na adres e-mail: zachod@spoldzielniastargard.pl.” Tak samo brzmiące pisma – zapytanie kilkukrotnie wywieszano do wiadomości dla wszystkich lokatorów na tablicach ogłoszeń klatek schodowych nieruchomości B3, B6, B8 i B9-B13.

Prawdą jest, że załączone oświadczenie zawierało tylko zapis „…wyrażam zgodę na realizację prac…”, a wynika to z doświadczenia Spółdzielni z przeprowadzanych wcześniej konsultacji, gdzie zamieszczone wskazania wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) było ignorowane przez mieszkańców – nie skreślali żadnego wskazania. Wydłużało to konsultacje, powodowało niezadowolenia mieszkańców, że się ich ponownie zmusza do aktywności. Przyjęty obecnie sposób konsultacji z całą pewnością nie jest manipulacją ze strony Spółdzielni i nie zamyka drogi osobom które chcą złożyć swój sprzeciw. Wynikiem przeprowadzonych konsultacji w temacie zagospodarowania terenu dawnego boiska sportowego głosów na NIE łącznie ww. 4 nieruchomości wpłynęło 33 (4 – B3, 10 – B6, 5 – B8 i 14 – B9-B13) w stosunku do 308 złożonych przez współwłaścicieli oświadczeń.

Obecnie ogłoszony jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę zagospodarowania terenu dawnego boiska sportowego zlokalizowanego na terenie nieruchomości B3, B6, B8 i B9-B13 na Osiedlu Zachód w Stargardzie pod maksymalną ilość miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji. Termin przetargu: złożenie ofert do dnia 09.08.2023 r. do godz. 930 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej, pokój nr 110 na Osiedlu Zachód A/7 w Stargardzie, otwarcie ofert w dniu 09.08.2023 r. o godz. 1000 w świetlicy Administracji Osiedle Zachód A/7 (I piętro) w Stargardzie.

W budynkach wielolokalowych przy tak gęstej zabudowie istnieją różne interesy stron. Mieszkają w nich zarówno lokatorzy, którzy parkują pojazdy i są zadowoleni z podjętych działań, jak i osoby niezadowolone z liczby samochodów i sąsiedztwa parkingów. Zadaniem Spółdzielni Mieszkaniowej jako zarządcy nieruchomości jest postępowanie w sposób zgodny z wolą większości współwłaścicieli oraz obowiązującymi przepisami i takie właśnie kroki podejmujemy, licząc się z wolą mieszkańców.

Ewa Pilarczyk, zastępca prezesa ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie