Zasady emisji reklam w serwisie Stargard.News

 1. Postanowienia ogólne
 2. Płatności za reklamę
 3. Warunki emisji reklam
 4. Reklamacje
 5. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą Stargard.News jest Stargard.News Serwis Informacyjno-Reklamowy Emilia Chanczewska-Drążek z siedzibą w Stargardzie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20/5, NIP 854 141 26 98, zwanym w dalszej części Stargard.News.
 2. Umieszczanie reklam w serwisie Stargard.News następuje w oparciu o niniejsze Zasady emisji reklam w serwisie Stargard.News i obowiązujące przepisy prawa.
 3. Stargard.News zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odmowy zlecenia reklamy i wstrzymania emisji reklamy bez podania przyczyny. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których Reklamodawca nie dotrzymuje warunków umowy, Reklamodawca nie dostarcza na czas materiałów do emisji reklamy, Reklamodawca nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wynikających ze zlecenia emisji reklamy, zachodzi uzasadnione podejrzenie co do tego, że treść reklamy jest sprzeczna z prawem i/lub łamie zasady współżycia społecznego i/lub narusza prawa innych osób/podmiotów.
 4. Zlecenie emisji reklamy następuje drogą elektroniczną na adres mailowy reklama@stargard.news. Zlecenie reklamy musi nastąpić minimum 5 dni (120 godzin) przed emisją zlecanej reklamy. Osobne pisemne porozumienie pomiędzy Stargard.News a Reklamodawcą może stanowić wyjątek od wymogu dotrzymania powyższego terminu.
 5. Zlecenie emisji reklamy uznane jest za dokonane po potwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez Stargard.News. Potwierdzenie następuje drogą elektroniczną na adres podany przez Reklamodawcę. Zlecenie emisji reklamy oznacza jednocześnie zawarcie umowy pomiędzy Stargard.News a Reklamodawcą na warunkach określonych w niniejszych Zasadach emisji reklam w serwisie Stargard.News.
 6. Reklamodawca może zrezygnować ze zlecenia emisji reklamy. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie, drogą elektroniczną na adres mailowy reklama@stargard.news, nie później niż 2 dni robocze (48 godzin) przed uzgodnionym terminem emisji reklamy. Następuje to bez poniesienia konsekwencji finansowych przez Reklamodawcę dotyczących kosztów emisji reklamy. Reklamodawca musi natomiast ponieść koszty wyprodukowania reklamy, jeśli wcześniej zlecił to Stargard.News, a przed złożeniem rezygnacji takie koszty zostały poniesione.
 7. Rezygnacja, która zostanie złożona po podanym w powyższym punkcie terminie spowoduje obciążenie Reklamodawcy opłatą w wysokości od 50 do 100% wartości zamówienia. O wysokości tego obciążenia decyduje Stargard.News.
 8. Reklamodawca zlecając emisję reklamy potwierdza tym samym, że posiada umocowania do składania takiego zamówienia i posiada wszelkie prawa do materiałów, w tym autorskie i/lub do ich rozpowszechniania, wykorzystanych w zamówionej reklamie (informacje, zdjęcia, filmy, fragmenty utworów, loga, znaki towarowe i inne).
 9. Stargard.News nie odpowiada za reklamy, które pojawiają się w serwisie Stargard.News. Reklamodawca odpowiada za formę i treść reklamy.
 10. Jeśli emisja reklamy naruszać będzie czyjeś dobra, koszty z tego tytułu w całości pokrywa Reklamodawca.

II. Płatności za reklamę

 1. Zapłata za zleconą emisję reklamy dokonywana jest przez Reklamodawcę przelewem na konto: Bank Pekao S.A. numer 94 1240 3901 1111 0011 1309 2557.
 2. Zapłata za zleconą emisję reklamy dokonywana jest przez Reklamodawcę na podstawie wystawionej przez Stargard.News faktury VAT z zachowaniem wskazanego na tej fakturze terminu zapłaty. Zwykle wynosi on 14 dni od daty sprzedaży.
 3. Faktura VAT, na podstawie której Reklamodawca dokonuje zapłaty za zleconą emisję reklamy, wystawiana jest w terminie do 7 dni od daty pierwszej emisji reklamy. Data pierwszej emisji reklamy określona zostanie na fakturze jako data sprzedaży.
 4. Termin dokonania zapłaty całej ustalonej kwoty na konto Stargard.News będzie jednocześnie datą zapłaty.
 5. Opłaty za zlecenie reklam ustalane są na podstawie aktualnie obowiązującego cennika reklam w serwisie Stargard.News. Cennik ten stanowi załącznik do Zasad emisji reklam w serwisie Stargard.News. Na prośbę Reklamodawcy cennik reklam w serwisie Stargard.News może zostać przesłany drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamodawcę adres e-mail.
 6. Stargard.News zastrzega sobie prawo do ustalania cen za emisje reklam innych niż w aktualnym cenniku, na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Stargard.News i Reklamodawcą, obejmujących promocje, rabaty, umowy sponsorskie, umowy partnerskie, patronaty medialne.
 7. Jeśli nastąpią opóźnienia w dokonaniu zapłaty, Reklamodawca zobowiązuje się zapłacić ustawowe odsetki.

III. Warunki emisji reklam

 1. Emisja reklamy nastąpi po przedłożeniu przez Reklamodawcę dowodu wpłaty co najmniej 50% ustalonej zapłaty za reklamę najpóźniej 1 dzień (24 godziny) przed zaplanowaną emisją reklamy. Brak przedłożenia dokonania tej wpłaty oznaczać będzie odstąpienie przez Reklamodawcę od umowy.

IV. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni (168 godzin) od daty emisji reklamy. Reklamacja złożona po tym terminie nie zostanie uwzględniona przez Stargard.News.
 2. Reklamacje muszą zostać złożone na piśmie drogą elektroniczną na adres reklama@stargard.news.
 3. Stargard.News jest zobowiązany do usunięcia wad w reklamie i naprawienia błędów w reklamie, jeśli reklamacja zostanie uznana. Na wniosek Reklamodawcy, w wyniku uznanej reklamacji, wadliwa reklama może zostać usunięta z serwisu. Jeśli wada reklamy jest efektem działań Stargard.News, Reklamodawca może otrzymać rekompensatę na podstawie warunków ustalonych pomiędzy stronami. Ewentualne koszty finansowe po stronie Stargard.News nie mogą przekroczyć wartości przyjętego zlecenia reklamy, która okaże się wadliwa.
 4. Reklamodawca ma obowiązek dokonania zapłaty za emisję reklamy mimo złożenia reklamacji.
 5. Stargard.News nie ponosi odpowiedzialności względem Reklamodawcy za wady reklamy lub za brak wykonania emisji reklamy, jeśli przyczyny tego są od niego niezależne, leżą po stronie osób trzecich i/lub są wynikiem działania siły wyższej (awaria systemów informatycznych, awaria serwera, awaria systemu usług internetowych, z których korzysta Stargard.News, warunki pogodowe i inne).

V. Postanowienia końcowe

 1. Stargard.News zastrzega sobie prawo dokonania w każdej chwili zmian w Zasadach emisji reklam w serwisie Stargard.News.
 2. Stargard.News zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenniku emisji reklam.
 3. Reklamodawca zlecając edycję reklamy w serwisie Stargard.News może dokonać zamówienia publikacji reklamy także w wydawanej przez wydawcę tego serwisu bezpłatnej gazecie informacyjno-reklamowej Stargard.News. Zlecenie może dotyczyć jednocześnie serwisu Stargard.News i wydawanej przez wydawcę tego serwisu bezpłatnej gazety informacyjno-reklamowej Stargard.News.
 4. Stargard.News jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do sporządzonych przez Stargard.News projektów reklam. Projekty te nie mogą być powielane i wykorzystywane w inny sposób i w innym celu aniżeli na potrzeby zlecenia emisji reklamy w serwisie Stargard.News.
 5. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszych Zasadach emisji reklam w serwisie Stargard.News mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Reklamodawcą a Stargard.News będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. Właściwym do rozstrzygania sporów sądem jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Stargard.News.
 7. Kontakt w sprawie emisji reklam i wszelkich spraw dotyczących niniejszych Zasad emisji reklam w serwisie Stargard.News jest możliwy drogą elektroniczną. Adres e-mail: reklama@stargard.news.