Regulamin portalu internetowego Stargard.News dostępnego pod adresem https://stargard.news

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Goście, Użytkownicy, Internauci
 4. Administrator

Wydawcą Stargard.News jest Stargard.News Serwis Informacyjno-Reklamowy Emilia Chanczewska-Drążek z siedzibą w Stargardzie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20/5, NIP 8541412698.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Informacje, artykuły, zdjęcia, filmy oraz wszelkie inne Materiały nie mogą być publikowane (w całości lub części), powielane, zmieniane bez uprzedniej zgody na piśmie Stargard.News Serwis Informacyjno-Reklamowy Emilia Chanczewska Drążek, zgodnie z zapisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Wszelkie prawa do Portalu, w tym jego nazwa, logo, wizualizacja graficzna, treść, archiwum, bazy danych, podlegają ochronie prawnej.

I. Definicje

 1. Portal, Serwis, Stargard.News, SN – portal internetowy działający pod adresem https://stargard.news, o zasięgu stargardzkim, mającym charakter informacyjno-społeczny, z możliwością zamieszczania reklam, ogłoszeń, artykułów sponsorowanych, materiałów promocyjnych.
 2. Użytkownik, Gość – osoba, która odwiedza i korzysta z Portalu Stargard.News.
 3. Internauta – Użytkownik, Gość Portalu i/lub osoba/podmiot przesyłający lub przekazujący w innej formie Administratorowi Materiały do publikacji na Portalu.
 4. Materiały – materiały w formie tekstów, zdjęć, filmów, plików graficznym zamieszczane przez Administratora, bezpłatnie i dobrowolnie przesłane lub przekazane w innej formie do Publikacji przez Internautów.
 5. Publikacja – dodanie, zamieszczenie na Portalu artykułów autorów Portalu Stargard.News i/lub Materiałów Internautów.
 6. Reklamodawca – osoba/podmiot zlecający zamieszczenie reklamy na Portalu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu Stargard.News
 8. Właściciel, Wydawca, Administrator – Stargard.News Serwis Informacyjno-Reklamowy Emilia Chanczewska-Drążek, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 20/5, 73/110 Stargard, NIP 854 141 26 98.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Stargard.News dostępnego pod adresem internetowym https://stargard.news.
 2. Regulamin przedstawia zakres działań redakcyjnych świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i Internautów.
 3. Korzystanie z Portalu Stargard.News jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości. Korzystanie z Portalu SN po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją tychże zmian.
 4. Korzystanie z Portalu Stargard.News musi być zgodne z Regulaminem.
 5. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści znajdujących się na Portalu SN, bez wcześniejszej zgody na piśmie Administratora.
 6. Korzystanie z Portalu Stargard.News może być czasowo niemożliwe, może być także ograniczone ze względu na wprowadzanie aktualizacji oprogramowania, awarie techniczne lub inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Administratora.
 7. Administrator ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie.
 8. Korzystanie z Portalu Stargard.News musi się odbywać w zgodzie z Regulaminem, być zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego, zasadami dobrego wychowania, nie może naruszać dóbr osobistych innych osób.
 9. Zamieszczane na Portalu treści nie mogą wzywać do nienawiści, w tym rasowej i wyznaniowej, nie mogą być wulgarne, nie mogą propagować przemocy, zabronione jest zamieszczanie treści działających na szkodę Portalu Stargard.News i/lub autorów artykułów i materiałów zamieszczanych na Portalu.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
 11. W sprawach, które nie są ujęte w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

III. Goście, Użytkownicy, Internauci

 1. Goście, Użytkownicy mogą korzystać z ogólnodostępnych zasobów Portalu.
 2. Zamieszczenie Materiału Internauty na Portalu Stargard.News jest bezpłatne, dobrowolne, wymaga akceptacji Administratora lub osoby/podmiotu przez niego wyznaczonego do administrowania Portalem. Internauta przekazując Administratorowi Materiał potwierdza, że posiada do niego prawa, w tym autorskie lub prawa do jego rozpowszechniania. Zamieszczenia Materiału dokonuje Administrator lub osoba/podmiot przez niego wyznaczona do administrowania Portalem.
 3. Internauta przekazując Materiał do Publikacji na Portalu SN udziela Administratorowi lub osobie/podmiotowi przez niego wyznaczonej do administrowania Portalem prawa do edytowania, kadrowania, kopiowania, rozpowszechniania Materiału na potrzeby Portalu.
 4. Na Internaucie spoczywa odpowiedzialność za treść przekazanego do Publikacji Materiału i ewentualne szkody spowodowane z tego tytułu.
 5. Przekazanie Administratorowi zdjęć i filmów do Publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich opublikowanie z podpisem autora.
 6. Internauta przekazując Materiał do Publikacji na Portalu wyraża zgodę do wykorzystania go w całości lub fragmentach w materiałach promocyjnych Administratora, Wydawcy, Właściciela, w tym bezpłatnej gazecie informacyjno-reklamowej Stargard.News

IV. Administrator

 1. Administrator ma prawo do zmiany wizerunku i funkcjonalności Portalu.
 2. Administrator ma prawo do nieopublikowania Materiału Internauty.
 3. Administrator ma prawo w każdym momencie usunąć opublikowany Materiał Internauty i nie jest zobowiązany do podania przyczyny usunięcia.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie i/lub korzystanie z Portalu przez Gości, Użytkowników, sprzeczne z Regulaminem i/lub obowiązującym prawem.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane przez Internautów i opublikowane na Portalu ani za szkody powstałe z tego powodu.
 6. Administrator nie odpowiada za reklamy, które pojawiają się na Portalu. Reklamodawca odpowiada za formę i treść reklamy na Portalu.
 7. Administrator, Wydawca, Właściciel zastrzega sobie prawo, w sytuacji wykorzystania artykułu, tekstu, zdjęcia, filmu lub innego materiału należącego do niego, do pobrania opłaty licencyjnej za wykorzystanie takiego utworu bez zgody Administratora. Pobranie to nastąpi poprzez wystawienie faktury vat i dostarczenie jej do osoby/podmiotu, który wykorzystał taki utwór bez zgody Administratora.
 8. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną. Adres email: redakcja@stargard.news.