seniorzy
pixabay.com

Sytuacja seniorów w powiecie stargardzkim

Według ostatnich danych demograficznych GUS społeczność seniorów w powiecie stargardzkim sięga 31 404 osób. To ludzie, którzy budowali powiat przez dziesięciolecia. Patrząc na czyste statystyki, powinniśmy widzieć nie tylko twarze dziadków i babć, ale również nauczycieli, przyjaciół i sąsiadów, którzy wnieśli znaczący wkład w to, jak dziś funkcjonujemy.

Warto więc orientować się, przed jakimi wyzwaniami staje powiat stargardzki w zakresie polityki
senioralnej.

Ilu seniorów zamieszkuje powiat stargardzki?

Analizując wykresy wiekowe możemy zauważyć, jak różnorodna jest starsza generacja. Ze względu na
oczekiwaną długość życia większość osób po 60. roku życia stanowią seniorki, jednak w powiecie
stargardzkim nie brakuje również starszych mężczyzn. Każda z tych grup ma swoje unikalne potrzeby i
zainteresowania, o czym warto pamiętać nie tylko w przededniu wyborów samorządowych.

seniorzy

17893 seniorek tworzą barwną i silną społeczność, która ma ogromny wpływ na życie powiatu
stargardzkiego. Od aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, poprzez wolontariat, aż po bycie
filarem rodziny – nasze babcie, matki i przyjaciółki pokazują, jak wiele można zrobić, mając za sobą
bogate doświadczenie życiowe.

seniorzy

13511 mężczyzn w wieku senioralnym również stanowi znaczącą część naszej społeczności. Wielu z
nich wciąż aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i rodzinnym, przekazując swoją życiową mądrość
i doświadczenie.

seniorzy

W przypadku obu grup nie można zapominać o wyzwaniach, z jakimi się mierzą: od problemów
zdrowotnych, przez samotność, aż po trudności z dostosowaniem się do zmieniającej się
rzeczywistości. To istotne tym bardziej, że z roku na rok seniorów w powiecie stargardzkim będzie
przybywać.

Seniorów w naszym powiecie będzie przybywać

Na bazie danych z ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego w 2021 roku GUS pokusił się o
prognozy dotyczące stanu ludności na najbliższe kilkadziesiąt lat. Wnioski są jasne: liczba seniorów w
powiecie stargardzkim będzie rosła. To trend demograficzny, który zauważalny jest nie tylko lokalnie,
ale i globalnie, i niesie ze sobą konsekwencje dla całej społeczności.

seniorzy

Wzrost liczby osób starszych to wyzwanie dla lokalnego systemu opieki zdrowotnej, społecznej i
infrastruktury, ale także dla samych seniorów i ich rodzin. Jako społeczność powiatu stargardzkiego
będziemy musieli przykuwać większą uwagę do kwestii jakości życia w starszym wieku, dostępności
usług oraz możliwości integracji społecznej i aktywizacji. Wspieranie seniorów jest ważne również ze
względu na fakt, że w wielu przypadkach ich sytuacja finansowa nie należy do najłatwiejszych.

Sytuacja finansowa seniorów w powiecie stargardzkim

Przeciętna emerytura w województwie zachodniopomorskim na koniec 2023 roku wynosiła według
danych GUS 3276.69 zł brutto. Trzeba jednak pamiętać, że wielu emerytów nie może nawet marzyć o
takiej kwocie, ze względu na niższy staż pracy będąc uprawnionymi zaledwie do emerytury
minimalnej. Po waloryzacji z marca 2024 roku wynosi ona 1780,96 zł.

Dodatkowo niemal 400 000 Polaków ze względu na brak wymaganego do emerytury stażu pobiera tzw. emerytury groszowe, nie przekraczające nawet kwoty minimalnej. Rozpowszechnienie w ostatnich dekadach tzw. umów śmieciowych sprawia, że według prognoz liczba ta do 2030 roku sięgnąć ma nawet 600 000
emerytów.

Nic dziwnego zatem, że seniorzy są grupą narażoną na zadłużenie. W powiecie stargardzkim mamy
1203 dłużników w wieku senioralnym, których łączne zaległości w płatnościach wynoszą ponad 42.3
mln zł. Daje to średnią kwotę zaległości dłużnika wynoszącą powyżej 35 tysięcy zł. Na szczęście wielu
seniorów liczyć może na pomoc rodzin, nawet jeżeli ze względu na odległość lub warunki
mieszkaniowe opieka nad seniorem nie może być sprawowana bezpośrednio.

Perspektywy opieki senioralnej w naszym powiecie

Jedną z podstawowych form opieki senioralnej są w Polsce prywatne i publiczne domy opieki, domy
seniora, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz DPS-y. Według Krajowego Rejestru Domów Opieki w
powiecie stargardzkim znajduje się 9 takich placówek. Ich działalność jest ściśle regulowana przez
ustawodawstwo, a kontrolę nad nimi sprawują zazwyczaj samorządy. To dobra opcja, jeżeli zdrowie
nie pozwala starszej osobie na prowadzenie samodzielnego życia.

Wielu seniorów woli jednak spędzać jesień życia we własnym domu. Korzystając z własnych środków
finansowych lub wsparcia rodziny decydują się postawić na wsparcie prywatnego opiekuna. Może mieć ono formę zarówno doraźną (w pomocy z zakupami, gotowaniem czy organizacją czasu wolnego), jak i stałą – od opieki pielęgniarskiej po wspólne zamieszkanie z seniorem. Według bazy serwisu opiekaseniora.pl na terenie powiatu stargardzkiego ogłasza się obecnie 250 opiekunów i opiekunek.

Sytuacja seniorów w powiecie stargardzkim – podsumowanie

Seniorzy w powiecie stargardzkim, stanowiący znaczącą część społeczności lokalnej, zasługują na
szczególną uwagę ze względu na ich wkład w rozwój regionu oraz stojące przed nimi wyzwania.
Demografia pokazuje, że liczba osób starszych systematycznie rośnie, co stawia przed powiatem
zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej opieki zdrowotnej, wsparcia finansowego oraz
możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W kontekście zmieniającej się struktury
wiekowej społeczeństwa oraz prognozowanego wzrostu liczby seniorów, kluczowe staje się
skoncentrowanie na jakości ich życia, dostępności usług dedykowanych tej grupie wiekowej, jak
również na promowaniu integracji i aktywizacji społecznej.

W powiecie stargardzkim, podobnie jak w innych regionach, seniorzy często zmagają się z
wyzwaniami finansowymi, które wpływają na ich codzienne życie i samopoczucie. Wobec tych
realiów, rośnie znaczenie lokalnych inicjatyw i programów wsparcia, które mogą oferować pomoc
materialną, jak i psychospołeczną. Równie ważne jest promowanie różnorodnych form opieki nad
seniorami, zarówno w ramach tradycyjnych instytucji, jak i poprzez wsparcie pozwalające na jak
najdłuższe pozostanie w domowym otoczeniu. Adresowanie tych potrzeb oraz kierowanie zasobów w
sposób umożliwiający wszechstronną pomoc to kluczowe zadania dla samorządu powiatu
stargardzkiego, mające na celu poprawę jakości życia seniorów i ich rodzin.

Źródło: opracowane przez opiekaseniora.pl na bazie danych udostępnianych przez Bank Danych
Lokalnych GUS, Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i bazę informacji kredytowych BIK oraz Krajowy
Rejestr Domów Opieki.