Kominy PEC Stargard
Fot. Grzegorz Drążek

Droższe ciepło w Stargardzie. Średnio 21 i 50 procent

Od 1 października obowiązuje nowa taryfa za ciepło w Stargardzie. Poinformowało o tym Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie.

PEC Stargard zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat w sprawie obowiązującej od 1 października nowej taryfy za ciepło, która 15 września została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Porównując nowe stawki do poprzednich, które wprowadzone zostały w maju 2022 roku, różnice są spore. Ważne jest to, czy cena będzie z rekompensatą, która przysługuje na podstawie przyjętej niedawno ustawy, czy bez rekompensaty. Wnioski w sprawie rekompensaty przyjmowane są do 11 października. Na ten temat więcej napisaliśmy w drugiej części tekstu. Średnia podwyżka, w porównaniu do poprzednich cen, to około 50 procent, a dla tych, którzy będą mieli uwzględnioną rekompensatę to około 21 procent.

NOWE CENY CIEPŁA W STARGARDZIE

PEC Stargard ceny 2022
Fot. www.pec.stargard.pl

– Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami – czytamy w komunikacie PEC Stargard podpisanym przez prezesa tej miejskiej spółki, Andrzeja Haftmana.

Warto także pamiętać, że aktualne ceny za ciepło w Stargardzie są mniejsze niż te, które wynikają z taryfy zatwierdzonej decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W Stargardzie mogą być niższe dzięki między innymi temu, że część ciepła pochodzi ze źródeł geotermalnych.

PEC Stargard przypomina także, że obowiązuje już ustawa, na podstawie której niektórzy odbiorcy ciepła mogą składać wnioski o rekompensatę.

PEC Stargard informuje

  • Zgodnie z treścią art. 5 i 6 ustawy uprawnieni odbiorcy ciepła są zobowiązani do złożenia sprzedawcy ciepła oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1975). Powyższe oświadczenia należy składać w terminie do 11 października 2022 r. na adres siedziby naszej Spółki.
    Oświadczenie będzie podstawą zastosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą. Przy każdej zmianie danych, o których mowa w ww. oświadczeniu odbiorca składa ponownie nowe oświadczenie.
    Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią ustawy osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec podmiotu uprawnionego, na zasadach określonych odpowiednio w art. 5 i 6 ustawy.
    Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów uprawnionych.

Wzory oświadczeń są do pobrania na stronie internetowej PEC Stargard.