SW Stargard
Fot. OZ Stargard

Są nowi funkcjonariusze służby więziennej w Stargardzie i w Szczecinie. Wciąż czekają wakaty!

Dziś, w poniedziałek 9 stycznia 2023 roku, szeregi Aresztu Śledczego w Szczecinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie powiększyły się o dwoje nowych funkcjonariuszy.

Jeden z nich trafi do AŚ w Szczecinie, drugi do OZ w Stargardzie (więzienie przy alei Żołnierza 42).

– Przyjęcia są wynikiem prowadzonej akcji promocyjnej zachęcającej do wstąpienia do Służby Więziennej – informuje kpt. Grzegorz Terlikowski, rzecznik Aresztu Śledczego w Szczecinie. – Witamy na pokładzie! Gratulujemy i życzymy wytrwałości.

Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie przy al. Żołnierza 42 w Stargardzie wciąż poszukuje kandydatów do Służby Więziennej na następujące stanowiska:

 • strażnik działu ochrony – wynagrodzenie brutto 4327 zł
  Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby. Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: wykształcenie co najmniej średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, umiejętność podporządkowania się hierarchicznej strukturze, dyspozycyjność.
 • młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz/młodszy ratownik medyczny – wynagrodzenie brutto 4580 zł
 • młodszy psycholog działu penitencjarnego/terapeutycznego – wynagrodzenie brutto 5044 zł
 • młodszy asystent ambulatorium z izbą chorych (lekarz) – wynagrodzenie brutto 5044 zł
 • młodszy wychowawca działu penitencjarnego/terapeutycznego – wynagrodzenie brutto 5044 zł
 • młodszy referent/młodszy instruktor ds. kadr – wynagrodzenie brutto 4327-4580 zł
 • młodszy referent/młodszy instruktor ds. informatyki i łączności – wynagrodzenie brutto 4327-4580 zł
 • młodszy referent/młodszy instruktor działu finansowego – wynagrodzenie brutto 4327-4580 zł
 • młodszy referent/młodszy instruktor działu kwatermistrzowskiego – wynagrodzenie brutto 4327-4580 zł

SW OFERUJE:

 • stałą pracę,
 • pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • awanse związane z podwyższaniem uposażenia.
  Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferuje:
 • wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i członków rodziny,
 • wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i członków rodziny,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
 • wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,
 • wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,
 • nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,
 • dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,
 • dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

Funkcjonariuszem Służby Więziennej możesz zostać jeśli:
– jesteś obywatelem Polski,
– masz uregulowany stosunek do służby wojskowej,
– korzystasz z pełni praw publicznych,
– dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,
– nie byłeś/łaś skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; jesteś osobą wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
– dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– masz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
– masz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

– Jeśli chcesz zostać funkcjonariuszem w Służbie Więziennej musisz pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne – informuje kpt. G. Terlikowski z AŚ Szczecin. – W pierwszej kolejności sprawdzimy czy spełniasz warunki przyjęcia do służby w Służbie Więziennej oraz zweryfikujemy twoje kwalifikacje, kompetencje i przydatność do jej pełnienia. O etat w Służbie Więziennej możesz ubiegać się, jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmujemy osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie czy inżynierskie.

KROK PIERWSZY: wymagane dokumenty
Podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które kandydat się ubiega – pamiętaj, że to oficjalne pismo i obowiązują w nim zwroty grzecznościowe.

Wypełniona ankieta personalna – uzupełnienie informacji w tabelkach zajmie ci kilka minut.

Świadectwa pracy lub służby – to dokumenty schowane głęboko w szufladzie, po które sięgamy tylko w razie konieczności. Znajdź je i dołącz!


Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne – dołącz wszystkie dokumenty, które dadzą ci przewagę nad innymi kandydatami.

Wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa – brzmi groźnie, ale to tylko kolejne tabele do wypełnienia. Ankietę wypełniasz tylko i wyłącznie jeżeli ubiegasz się o stanowisko z dostępem do informacji o klauzuli „poufne” lub wyższej.


Oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej – test nie jest trudny, ale musisz być zdrowy, żeby do niego podejść.


KROK DRUGI: postępowanie kwalifikacyjne, które składa się z trzech etapów.

Etap wstępny
Ocena złożonych dokumentów i wstępna kwalifikacja kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe – to zadanie dla nas; sprawdzamy, czy dostaliśmy komplet dokumentów.

Rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której sprawdza się kompetencje personalne i społeczne kandydata – zwykle trwa od kilku do kilkunastu minut.

Komisja może zapytać o twoją motywację do służby, sprawdzi, co wiesz o pracy w konkretnych działach.

Test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego – na każde pytanie możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, pytań jest 30 i masz na nie 35 minut.


Uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego – etap niezbędny, zajmujemy się nim my.


Test sprawności fizycznej kandydata (w zakresie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej) – będzie skok w dal, rzut piłką lekarską, skłony i biegi.

Sporządzenie arkusza oceny kandydata – każdy z członków komisji przydziela kandydatowi punkty, po rozmowie kwalifikacyjnej, potem wyciągana jest średnia. Do punktów z rozmowy kwalifikacyjnej dodaje się te z testu wiedzy, testu sprawności fizycznej oraz punkty za wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Etap sprawdzający
Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego (jeżeli ubiegasz się o stanowisko służbowe z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej oraz gdy nie ma odpowiedniego poświadczenia
bezpieczeństwa).


Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie (na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej) – będziesz musiał stawić się przed komisją lekarską MSWiA, która zadecyduje, czy jesteś zdolny do pełnienia służby w naszej formacji.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH SKŁADANIA:
Kandydat do służby składa następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego;
2) wypełnioną pismem drukowanym ankietę personalną (wzór ankiety znajduje się na stronie sw.gov.pl/rekrutacja); UWAGA – obowiązuje wydruk dwustronny, należy odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie.
3) kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
5) zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
6) kserokopie uzupełnionej o stosowne wpisy książeczki wojskowej; 7) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia); 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów w Służbie Więziennej (wzór oświadczenia znajduje się na stronie sw.gov.pl/rekrutacja).

Wymagane dokumenty należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty do Aresztu Śledczego w Szczecinie ul. Kaszubska 28, 70 – 226 Szczecin.
Wszelkich informacji ws. naboru prowadzonego przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie uzyskać można pod nr tel. 789-809-633 lub (91) 480-91-35.