Dworzec kolejowy w Stargardzie
Dworzec kolejowy w Stargardzie, Fot. Emilia Chanczewska

Stargardzka turystyka: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia

W ramach projektu „Działając razem osiągamy więcej„, pod koniec 2022 roku opracowany i opublikowany został „Raport nt. stanu funkcjonowania turystyki na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wytyczne do opracowania lokalnej polityki turystycznej”. Dotyczy także Stargardu.

Stargardzkie instytucje, odpowiedzialne za rozwój turystyki, ujęte w tym szczegółowym raporcie, to:

 • Urząd Miejski – Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Centrum Informacji Turystycznej

Analiza SWOT dla środowiska funkcjonowania turystyki w gminie Stargard zawiera 5 punktów w dziale mocne strony, aż 16 punktów w dziale słabe strony, 4 punkty w dziale szanse i 5 w dziale zagrożenia. Oto one:


MOCNE STRONY:

 • Bogate tło historyczne, w tym powiązane z historią Europy poprzez zakon Joannitów, szlaki handlowe.
 • Różnorodność atrakcji turystycznych, opartych na potencjale kulturowym.
 • Liczne szlaki historyczne i turystyczne, w tym powiązane z odpowiednikami szlaków europejskich (Szlak Hanzeatyckich Kupców, Szlak Cysterski, Szlak Joannitów, Szlak Templariuszy, Szlak Gotyku Ceglanego).
 • Aktywność, zaangażowanie środowisk twórczych, pro-historycznych i pro-kulturalnych, miłośników muzyki poważnej, sztuki, muzealników itd.
 • Zróżnicowane, bogate krajobrazowo środowisko przyrodnicze okolic Stargardu.

SŁABE STRONY:

 • Kojarzenie Pomorza Zachodniego głównie z pasem nadmorskim.
 • Brak wypromowanych znaczących imprez kulturalnych.
 • Estetyka miasta – łączenie zabudowy z wielkiej płyty z zabytkami, skutki zniszczeń wojennych – niedokończony proces odbudowy Miasta po zniszczeniach wojennych.
 • Niski poziom poczucia bezpieczeństwa w Mieście, szczególnie na terenie Starego Miasta, jak również w Centrum Miasta, brak nowoczesnych form monitoringu.
 • Słaba promocja turystyczna w zakresie turystyki kulturowej.
 • Niewystarczająca oferta noclegowa (hotele) i gastronomiczna.
 • Rozproszenie realizacji inicjatyw na wiele podmiotów i brak koordynacji współpracy w turystyce.
 • Niewystarczająca infrastruktura turystyczna: oznakowanie tras, miejsca postojowe, punkty serwisowe.
 • Niska świadomość korzyści płynących z rozwoju turystyki rowerowej i pieszej wśród społeczności gminy.
 • Niewystarczająca działalność informacji turystycznej – w kontekście całej Gminy.
 • Niewystarczająco rozwinięta baza noclegowa w pobliżu istniejących szlaków (schroniska PTSM, baza agroturystyczna).
 • Mała liczba wypożyczalni rowerów, brak systemowego rozwiązania w zakresie wypożyczania rowerów na szlaku.
 • Niedostateczne bezpieczeństwo turystów i sprzętu na szlakach turystycznych.
 • Niewystarczająca ilość specjalistycznych map i przewodników.
 • Niewielka liczba ofert tematycznych dystrybuowana przez biura podróży.
 • Planowane szlaki mają często wchodzić w skład pakietów ofert lokalnych społeczności, a nie w skład kompleksowej oferty turystycznej dla większego obszaru (subregionu, regionu, krainy geograficznej, zespołu jednostek terytorialnych i administracyjnych powiązanych wspólną atrakcją turystyczną lub podobnym charakterem świadczenia usług).

SZANSE:

 • Korzystne położenie geograficzne (teren przygraniczny – bliskość zachodniej granicy kraju, położenie na szlakach tranzytowych ze Skandynawii na południe Europy).
 • Bliskość głównych rynków Europy Zachodniej, a szczególnie Niemiec (duże zainteresowanie turystyką pieszą i rowerową).
 • Bogactwo zabytków kultury materialnej, mogących stanowić atrakcję dla turysty aktywnego.
 • Włączanie się województwa w inicjatywy ponadregionalne (prowadzone prace planistyczne w zakresie rozwoju międzynarodowych tras rowerowych Województwa Zachodniopomorskiego).

ZAGROŻENIA:

 • Brak kompleksowego opracowania na temat istniejących na terenie województwa szlakach pieszych i rowerowych (nieliczne opracowania dotyczą tylko części obszaru regionu).
 • Mała ilość touroperatorów, oferujących, „spakietowane” produkty turystyki aktywnej z obszaru województwa, np. rajdy rowerowe, spływy kajakowe, oferty turystyki pieszej.
 • Występowanie barier prawnych i przestrzenno-organizacyjnych przy tworzeniu i wyznaczaniu nowych szlaków turystycznych.
 • Konkurencyjna, bogata i urozmaicona baza noclegowa Szczecina i obszaru nadmorskiego.
 • Konkurencyjna, ciekawa oferta imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym w Szczecinie i miejscowościach nadmorskich.

Projekt Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ to:

 • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym – partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych,
 • Zwiększanie zaangażowania członków NGO w działania publiczne w obszarze turystyki,
 • Kształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki.

Cel projektu to wypracowywanie dwóch lokalnych polityk turystyki dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Powiatu Sławieńskiego razem z urzędami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, a także mieszkańcami.