Procent

Komu i jak przekazać 1,5% podatku? Mamy informacje dla mieszkańców Stargardu

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chce się przekazać. Nie może ona przekraczać 1,5% podatku należnego. Zebraliśmy stargardzkie OPP oraz osoby i instytucje, którym można przekazać 1,5%.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

 • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
 • nie korzystasz z odliczeń,
 • chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 roku PIT-OP możesz złożyć najpóźniej do 2 maja).

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2021 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP).

Możesz wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1,5% podatku należnego, który wynika ze złożonego przez Ciebie zeznania rocznego albo złożonej korekty tego zeznania.

Wyboru OPP dokonasz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku. Wykaz tworzony jest na 30 listopada danego roku podatkowego, natomiast publikowany do 15 grudnia. Jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz zasady jego prowadzenia, uregulowane zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykaz OPP prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Zasady przekazywania 1,5% podatku na OPP

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, lub oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% podatku należnego wynikającego:

 • z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
 • z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania kwoty 1,5% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

INFORMACJE: podatki.gov.pl

Wykaz stargardzkich Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) uprawnionych do 1,5% za rok 2023:

 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW (Zarząd Główny), KRS 0000037573 Mazowieckie, Warszawa; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Stargardzie ul. Dworcowa 11a,
 2. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE KRS 0000010531, ul. Sikorskiego 16, STARGARD,
 3. STARGARDZKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM, KRS 0000103615, ul. Szczecińska 17, STARGARD,
 4. ODDZIAŁ KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZMU W STARGARDZIE, KRS 0000130035, ul. Składowa 2a, STARGARD,
 5. STOWARZYSZENIE AMAZONEK „STOKROTKA”, KRS 0000162301, Plac Majdanek 7, STARGARD,
 6. ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO PRAW ZWIERZĄT (ZTPZ), KRS 0000228766, ul. Gałczyńskiego 49, STARGARD,
 7. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W STARGARDZIE, KRS 0000285348, ul. Portowa 3, STARGARD,
 8. TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE, KRS 0000154454, ul. Noakowskiego 4 (Zarząd Główny), MAZOWIECKIE, WARSZAWA; Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Stargardzie, ul. Szczecińska 17, 73-110 Stargard, Schronisko, Kiczarowo 29, 73-110 Stargard,
 9. POLSKI CZERWONY KRZYŻ, (Zarząd Główny) KRS 0000225587, ul. Mokotowska 14, MAZOWIECKIE, WARSZAWA, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Stargardzie, ul. Limanowskiego 24,
 10. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH, PZN Okręg Zachodniopomorski, KRS 0000029381, Polski Związek Niewidomych – Koło Stargard, ul. Szczecińska 17,
 11. CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SZCZECIN, ul. Ogińskiego 15, KRS 0000278582; Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Stargard, ul. Mieszka I 1, Stargard,
 12. FUNDACJA TALENT PROMOCJA SPORT, KRS 0000313511, ul. Ceglana 14, STARGARD,
 13. ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO (Zarząd Główny) KRS 0000141267, ul. Miklaszewskiego 5, MAZOWIECKIE, WARSZAWA; Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 19 i nr 31, os. Zachód A3,
  73-110 Stargard (Biblioteka Wojskowa),
 14. ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ (Zarząd Główny), KRS 0000113420, MAZOWIECKIE, WARSZAWA; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Stargardzie,
 15. KLUB SPORTOWY ATS STARGARD, KRS 0000127554, ul. Pierwszej Brygady 1, 73-110 Stargard,
 16. STOWARZYSZENIE POTRZEBNY DOM, KRS 0000352423, 73-110 Stargard, ul. Struga 29,
 17. ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH KRS 0000043245, koło w Stargardzie, ul. Szczecińska 17.