wywóz odpadów
Na zdjęciu wywrotki, którymi wywożone są odpady z przebudowy wiaduktu w centrum Stargardu, fot. K. Drążek

Odpady z przebudowy wiaduktu w Stargardzie wywożone są na drogę w Grabowie

Do redakcji Stargard.News dotarła prośba o sprawdzenie czy odpady składowane w Grabowie mogą mieć zły wpływ na środowisko. Trakcja uspokaja mieszkańców Grabowa, że „nie ma zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska, w tym wód jeziora w Grabowie” oraz że przestrzegane jest prawo z zakresu ochrony środowiska.

Mieszkańcy podstargardzkiego Grabowa są zaniepokojeni sposobem utylizacji odpadów kolejowych powstałych po przebudowie wiaduktu kolejowego w centrum Stargardu. Do redakcji Stargard.News dotarła anonimowa skarga w tej sprawie.

Odpady te, które ich zdaniem mają status skażonych, przywożone są do Grabowa i składowane w dole i na drodze prowadzącej do wsi Klępino. Mieszkańcy obawiają się skażenia środowiska, a przede wszystkim wód jeziora w Grabowie.

Odpady wywrotkami przywozi firma Tomala ze Stargardu. Głównym wykonawcą robót jest Trakcja, jedna z największych spółek w sektorze budownictwa infrastruktury kolejowej, tramwajowej i drogowej w Polsce.

Zwróciliśmy się do Trakcji S.A. z prośbą o wyjaśnienia. Niezwłocznie otrzymaliśmy podziękowania za interwencję oraz stanowisko Trakcji, które poniżej publikujemy w całości:

  • Trakcja S.A. jako główny wykonawca robót modernizacyjnych na linii kolejowej E59 odcinek Stargard – Szczecin Dąbie w ramach projektu CEF pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” LOT G od km 171,120 do km 197,540 korzysta z usług podwykonawców. Część prac rozbiórkowo – remontowych wiaduktu w centrum Stargardu została zlecona firmie AKT Kazimierz Tomala. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę, zatem Trakcja S.A. nie jest wytwórcą przedmiotowych odpadów.
  • Odpady budowlane powstałe w wyniku prowadzonych prac przy wiadukcie nie są odpadami niebezpiecznymi, co wynika m.in. z prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe badań gruntu oraz wód opadowych i roztopowych na liniach kolejowych (wyniki dostępne na stronie https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/ochrona-srodowiska).
  • Firma AKT Kazimierz Tomala zgodnie z ustawą o odpadach prowadzi jakościową i ilościową ewidencję odpadów w BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – dop. ech).
  • Firma AKT Kazimierz Tomala transportuje i przekazuje odpady zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, do osoby fizycznej.

– W związku z powyższym Trakcja S.A. pragnie uspokoić mieszkańców Grabowa, że nie ma zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska w tym wód jeziora w Grabowie, a spółka spełnia z należytą starannością zapisy przepisów prawa w tym tych z zakresu ochrony środowiska – dodaje Marlena Karbowniak p.o. rzecznika prasowego, kierująca działem komunikacji w spółce Trakcja. – Takie same wymaganie są również stawiane podwykonawcom współpracującym z Trakcją.

– Nie po to mieszkamy za miastem żeby nam tu z miasta zwozili ciężarówkami odpady, ale jeżeli wszystko jest zgodnie z przepisami, to w porządku… – komentuje jedna z mieszkanek Grabowa.