dziki
pixabay.com

Afrykański pomór świń u dzików na terenie powiatu stargardzkiego

Gmina Kobylanka strefą objętą zakażeniem afrykańskim pomorem świń u dzików.

W rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stargardzie z 19 marca 2024 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu stargardzkiego, czytamy: w związku ze stwierdzeniem w dniu 13 marca 2024 roku choroby zakaźnej zwierząt – afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu stargardzkiego zarządza się co następuje:

Określa się strefę objętą zakażeniem afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie gminy Kobylanka.

Na obszarze tym zakazuje się:

 • przewożenia do gospodarstw i wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stargardzie
 • wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane
 • wnoszenia i wywożenia na teren gospodarstwa tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem
 • uboju świń na użytek własny bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stargardzie
 • wywożenia z gospodarstw padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stargardzie o tym fakcie w celu pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem świń
 • polowań i odłowów zwierząt łownych bez zgody Powiatowego Lekarza na obszarze objętym zakażeniem afrykańskim pomorem świń u dzików

Nakazuje się:

 • posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnienie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne
 • przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności
 • oczyszczanie, odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby
 • zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażania rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stałe utrzymywanie ich w stanie zapewniającym utrzymywanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego, środkami biobójczymi dopuszczonymi do obrotu i wykazującymi działanie przeciwwirusowe
 • bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń
 • zabezpieczanie pasz przed dostępem zwierząt wolno żyjących
 • niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii Stargardzie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie
 • przekazywanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii Stargardzie informacji o padłych dzikach;
 • niezwłoczne dostarczenie przez myśliwych każdego odstrzelonego, niewypatroszonego dzika (w całości) do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach
 • zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Stargardzie wszystkich miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunku wrażliwych na afrykański pomór świń
 • wykorzystanie na potrzeby własne myśliwych lub zniszczenie w sposób przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ,tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do nadzorowanego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, po wykluczeniu u tych dzików afrykańskiego pomoru świń w wyniku badań laboratoryjnych
 • zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii 1, podlegający usunięciu zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009
 • oznakowanie strefy objętej zakażeniem afrykańskim pomorem świń u dzików poprzez umieszczenie na granicach obszarów, trwałych tablic ostrzegawczych w kolorze żółtym o treści: „Uwaga! Strefa objęta zakażeniem afrykańskim pomorem świń u dzików”. Przy czym tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 1 m, a napisy czytelne

Nakazy i zakazy, o których mowa, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Kobylanka oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na tym obszarze.

Wykonanie rozporządzenia powierza się wójtowi Gminy Kobylanka, nadleśniczemu Nadleśnictwa Kliniska, zarządcom dróg, zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich na obszarze skażonym.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie lek. wet. Anna Gronowska