klucze do mieszkania
fot. pixabay.com

Przez cały wrzesień trwa weryfikacja chętnych na mieszkania z zasobu miasta Stargard

Od 1 do 30 września osoby ubiegające się o przydział mieszkania z miasta powinny zgłosić się do Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS w celu weryfikacji uprawnień do otrzymania mieszkania.

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przypomina, że przystępując do weryfikacji należy przedłożyć:

 1. Deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego ujętych we wniosku w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji (tj. za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2023 r.) wraz z zaświadczeniami o osiąganych dochodach, a w przypadku osób niepracujących wraz z zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej. Zaświadczenia powinny obejmować dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.
 3. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej lub zamieszkiwaniu w tzw. sublokatorce. W przypadku zamieszkiwania w charakterze sublokatora fakt ten musi być potwierdzony przede wszystkim dokumentami w postaci umowy najmu lub podnajmu lokalu lub jego części.
 4. Zaświadczenia lekarskie o chorobach, jeżeli występują w rodzinie, w tym orzeczenia o niepełnosprawności osób ujętych we wniosku.
 5. Prawomocne wyroki sądowe orzekające o rozwodzie lub wysokości alimentów (jeżeli dotyczy).
 6. Dowody osobiste (do wglądu) wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku.
 7. Zaświadczenia potwierdzające zamieszkiwanie z byłym małżonkiem, tj. potwierdzenie zamieszkiwania i wyrok sądowy (jeżeli dotyczy).
 8. Akty urodzenia dzieci (jeśli wcześniej nie zostały złożone).
 9. Dokumenty potwierdzające fakt oraz okres zamieszkiwania w Stargardzie, tj. dowód zameldowania lub inny dokument potwierdzający.
 10. Potwierdzone dokumenty o zamieszkiwaniu w warunkach uciążliwych ze względu na zakłócanie porządku domowego (potwierdzone wyrokiem sądowym, obdukcją, informacją z policji, wywiadem środowiskowym) lub w lokalu nie nadającym się do zamieszkania potwierdzonym informacją zarządcy lub właściciela budynku, nadzoru budowlanego (jeżeli dotyczy).
 11. Informację o opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej, potwierdzoną przez tę placówkę lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (jeżeli dotyczy).
 12. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób oczekujących (np. zaświadczenia o bezdomności, zamieszkiwania w pomieszczeniach nieprzystosowanych do stałego pobytu ludzi itp).

Oświadczenia złożone bez złożenia wymaganych dokumentów lub niewłaściwie wypełnione nie będą uwzględniane.

Wszelkie wymagane dokumenty powinny być złożone w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS przy ul. Struga 29 w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 30 września 2023 roku.

W przypadku nie złożenia wymaganych dokumentów, wnioski nie zostaną zweryfikowane, a osoba taka nie zostanie umieszczona w projekcie listy osób uprawnionych do przydziału lokali pozyskiwanych przez miasto do zasiedlenia w 2024 roku.

Druki deklaracji o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej będą dostępne w siedzibie Spółki przy ul. Struga 29 oraz na stronie internetowej Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o miejscu na liście w określonej grupie osobowej po zatwierdzeniu list poprzez ich wywieszenie na tablicach ogłoszeń siedzibie Spółki przy ul. Struga 29, Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań przy ul. Struga 29 oraz na stronie internetowej STBS. Nie przewiduje się formy indywidualnego powiadamiania o miejscu na liście.

INFORMACJE: Stargardzkie TBS.