SW

Spotkanie w stargardzkim urzędzie pracy ze służbą więzienną

W środę 24.04.2024 r. o godzinie 10, w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie, odbędzie się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne z przedstawicielami Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie. Stargardzki OZ szuka kandydatów do pracy jako strażnik działu ochrony.

Spotkanie odbędzie się w pokoju nr 206 na II piętrze PUP Stargard. Będzie można porozmawiać o warunkach pracy oraz zostawić swoje CV.

Stargardzka jednostka penitencjarna poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku strażnika działu ochrony. Zapewniając, że „zatrudnienie w Służbie Więziennej to pewne, stabilne wynagrodzenie, możliwość rozwoju, awansów. Na kandydatów czekają także dodatkowe korzyści m.in. nagrody okolicznościowe i dofinansowanie do zakupu mieszkania.”

Do zadań strażników działu ochrony należy przede wszystkim dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki i konwojowanie ich. To służba w systemie wielozmianowym. Kandydaci na takie stanowisko powinni mieć minimum średnie wykształcenie. Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego oraz dyspozycyjność.

Nowoprzyjęty strażnik może liczyć na pensję w wysokości 4327 złotych netto + dodatek 1100 zł netto od 01.04.2023 r. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 4729 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 4 435 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Żeby dołączyć do Służby Więziennej trzeba pomyślnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. To test wiedzy, rozmowa i test sprawności fizycznej. Następnie kandydaci przechodzą etap sprawdzający , po którym mogą zostać zatrudnieni.

Zalety pracy w Służbie Więziennej to m.in.:

 • zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej,
 • zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby,
 • możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby,
 • atrakcyjne świadczenia socjalne: od zasiłku na zagospodarowanie, poprzez dopłatę do wypoczynku czy zwrot kosztów przejazdu do pracy, aż po ekwiwalent za brak mieszkania i dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu, około 62000 złotych.
 • dodatek za stopień,
 • dodatek służbowy,
 • dodatek z tytułu wysługi lat,
 • nagrody uznaniowe,
 • możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia,
 • szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie mile widziane jest posiada-nie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1683 ze zm.):

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Wszystkie informacje o rekrutacji i wzory dokumentów do pobrania są na stronie https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/areszt-sledczy-szczecin

Chcąc pracować w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie, wnioski należy składać do Aresztu Śledczego w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin. W razie pytań można zadzwonić – tel. 789 809 633 lub 91 480 91 35.

INFORMACJE I GRAFIKA: Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie