Straż Miejska porządki
Fot. SM Stargard/Emilia Chanczewska

Strażnicy miejscy walczą z bałaganiarstwem w Stargardzie

W Stargardzie dużym problemem są zalegające tam, gdzie nie powinny, śmieci. Tak jest i w centrum miasta, i na jego obrzeżach. Piszemy o tym wielokrotnie. Stargardzka straż miejska na wiosnę przykręca śrubę właścicielom miejsc, które nie są odpowiednio sprzątane.

– Z nastaniem wiosny strażnicy miejscy nasilili działania kontrolne pod kątem przestrzegania obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – informuje Joanna Kufel, kierująca Referatem Prewencji w Straży Miejskiej w Stargardzie. – Rozproszone czy zalegające na nieruchomościach odpady komunalne typu: butelki szklane i PET, folie, papiery, są podstawą do wdrożenia czynności wyjaśniających. Funkcjonariusze ustalają właściciela terenu i na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach żądają od niego usunięcia nieprawidłowości w zadanym terminie.

Podstawowe obowiązki właścicieli nieruchomości określa Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  • M.in. Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
  • 3) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1
  • 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi
  • 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Wnosimy o dbanie o czystość i porządek na zarządzanych nieruchomościach.

Joanna Kufel, Straż Miejska w Stargardzie